Klicken Sie hier für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf deutsch

Ogólne warunki

Spis treści

 1. Szereg zastosowań
 2. Wniosek umowy
 3. Prawo do anulowania
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki wysyłki i dostawy
 6. Rezerwacja praw własności
 7. Gwarancja
 8. Odkupienie kuponów kampanii
 9. Odkupienie kuponów prezentowych
 10. Obowiązujące prawo
 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres aplikacji

1.1Niniejsze ogólne warunki spółki Fabian Arnold (zwane dalej „sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub handlowcem (zwanym dalej „klientem”) i sprzedawcą dotyczącą wszystkich towarów i/lub/lub/lub Usługi prezentowane w sklepie internetowym sprzedawcy. Niniejsze włączenie własnych warunków klienta jest sprzeczne z tym, chyba że ustalono inne warunki.

1.2Jeśli chodzi o zakup kuponów, niniejsze Warunki mają zastosowanie odpowiednio, chyba że wyraźnie uzgodnią inaczej.

1.3W przypadku umów dotyczących dostarczania kuponów niniejsze Warunki mają zastosowanie odpowiednio, chyba że wyraźnie uzgodnią inaczej.

1.4Konsument zgodnie z niniejszymi warunkami jest każda osoba naturalna, która kończy transakcję prawną w celu przypisywanym ani głównie komercyjnym, ani samozatrudnionym działaniem zawodowym. Trader zgodnie z niniejszymi Warunkami jest każda osoba naturalna lub prawna lub partnerstwo z zdolnościami prawnymi działającymi w wykonywaniu działalności zawodowej komercyjnej lub samozatrudnionej przy zakończeniu transakcji prawnej.

1.5Treści cyfrowe w sensie tych ogólnych warunków są danymi, które nie są na rzecz namacalnego medium, które są wytwarzane w formie cyfrowej i są dostarczane przez sprzedawcę, przyznając pewne prawa do użytkowania dokładnie zdefiniowane w niniejszych ogólnych warunkach.

2) Wniosek umowy

2.1Opisy produktów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, ale jedynie służą przekazaniu wiążącej oferty przez klienta.

2.2Klient może przesłać ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego z sklepem internetowym sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w koszyku wirtualnym i przejściem przez proces zamawiania, a klikając przycisk finalizacji procesu zamówienia, klient przesyła prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towaru i /lub usługi zawarte w koszyku.

2.3Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • Przenosząc pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faks lub e-mail); O ile otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest decydujące, lub
 • dostarczając klientowi uporządkowane towary; O ile otrzymanie towarów przez klienta jest decydujące, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Pod warunkiem, że obowiązuje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostanie zawarta w czasie, gdy wystąpi jedna z wyżej wymienionych alternatyw. Jeśli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionych okresach, uznaje to za odrzucenie oferty, że klient nie jest już związany jego oświadczeniem o intencjach.

2.4Jeżeli klient wybierze „PayPal Express” podczas składania zamówienia, przetwarzanie płatności jest obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.A.R.L. i Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal” ). Warunki użytkowania PayPal będą obowiązywać, które można obejrzeć na: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/serviceSescription-full?locale.x=en_ie.

W przypadku, gdy klient nie ma konta PayPal, warunki płatności bez konta PayPal będą miały zastosowanie, które można obejrzeć na: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= en_us.

Jeśli klient wybierze „PayPal Express” jako metodę płatności, inicjuje również zamówienie płatności do PayPal, klikając przycisk finalizujący proces zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje swoją akceptację oferty klienta już w momencie, gdy klient inicjuje transakcję płatności, klikając przycisk finalizujący proces zamawiania.

2.5Przesyłając ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez sprzedawcę po zakończeniu i przesłaniu umowy klientowi w formularzu tekstowym (np. E-mail, faks lub list) po zamówieniu wysłano. Sprzedawca nie udostępnia tekstu umowy poza tym. Jeśli klient skonfigurował konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem jego zamówienia, dane zamówienia będą przechowywane na stronie internetowej sprzedawcy i mogą uzyskać dostęp do klienta bezpłatnie za pośrednictwem jego konta użytkownika, określając Odpowiednie dane logowania.

2.6Przed złożeniem zamówienia wiążącego za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedawcy klient może rozpoznać błędy wejściowe, czytając uważnie informacje wyświetlane na ekranie. Funkcja powiększenia przeglądarki w celu powiększenia wyświetlacza na ekranie może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów wejściowych.
Klient może skorygować wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej funkcji klawiatury i myszy podczas elektronicznego procesu zamawiania, dopóki nie kliknie przycisku finalizacji procesu zamawiania.

2.7Język niemiecki i angielski są dostępne wyłącznie na zakończenie umowy.

2.8Przetwarzanie i kontaktowanie zamówień zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że adres e-mail, który przewiduje, przetwarzanie zamówień jest dokładne, aby e-maile wysyłane przez sprzedawcę mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności jest to odpowiedzialność klienta, jeśli używane są filtry spamowe, aby upewnić się, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub przez osoby trzecie zlecone przez sprzedawcę z przetwarzaniem zamówienia można dostarczyć.

3) Prawo do anulowania

3.1Konsumenci mają prawo do anulowania.

3.2Szczegółowe informacje na temat prawa do anulowania znajdują się w instrukcji sprzedawcy dotyczące anulowania.

3.3Prawo do anulowania nie dotyczy konsumentów, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy UND, której wyłączny adres zamieszki i dostawy znajdowały się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy .

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu, wskazane ceny to ceny całkowite. Podatek od sprzedaży jest wyznaczony, jeżeli towary nie podlegają specjalnemu programowi marży zgodnie z art. 25A niemiecką ustawą o podatku od obrotu. Wszelkie możliwe dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2Płatność można dokonać za pomocą jednej z metod wymienionych w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3W przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej dodatkowe koszty mogą ponieść w poszczególnych przypadkach, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które muszą ponieść klient. Obejmuje to na przykład opłaty za przeniesienie naliczane przez instytuty bankowe (opłaty za przeniesienie, opłaty za wymianę) lub obowiązki importowe lub podatki (celne). Takie koszty dotyczące przeniesienia pieniędzy mogą również ponieść, jeśli dostawa nie zostanie dokonana w kraju poza Unią Europejską, a klient przeprowadza płatność z kraju poza Unii Europejskiej.

4.4Jeżeli przed przekazaniem przelewu banku zostanie uzgodnione, płatność jest należna niezwłocznie po zakończeniu umowy, chyba że strony zorganizowały późniejszą datę terminu zapadalności

4.5Gdy płatności są dokonywane za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, obsługa płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal ((Europe) S.A. R.L. i in., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „Paypal” ) Z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, które można obejrzeć na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

W przypadku, gdy klient nie ma konta PayPal, warunki mające zastosowanie do płatności bez rachunku PayPal będą skuteczne. Można je obejrzeć na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.6Jeśli wybrana jest metoda zakupu faktury Klarna lub metoda płatności Klarna Ratment, przetwarzanie płatności jest przeprowadzane za pośrednictwem Klarna AB (Publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46111 34 Sztokholm, Szwecja (zwane dalej „Klarna”). Dalsze informacje na temat faktury i raty Klarna, a także warunki Klarny można znaleźć w informacjach o płatności sprzedawcy, które można wyświetlić pod następującym adresem internetowym:

https://www.hypeneedz.com/pages/order-payment

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1Towary są ogólnie dostarczane na trasie wysyłki i na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji adres dostawy wskazany w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy jest decydujący.

5.2Jeśli wyznaczona firma transportowa zwróci towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie będzie to miało zastosowania, jeżeli klient ćwiczy swoje prawo do skutecznego anulowania, jeżeli dostawy nie można dokonać z powodu okoliczności poza kontrolą klienta lub jeśli został tymczasowo utrudniony do otrzymania oferowanej usługi, chyba że sprzedawca powiadomił klienta o kliencie usługa przez rozsądny czas z wyprzedzeniem.

5.3Kolekcja osobista nie jest możliwa z powodów logistycznych.

5.4Kupony zostaną dostarczone klientowi w następujący sposób:

- e-mailem

6) Rezerwacja praw własności

Jeśli sprzedawca dostarcza dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje tytuł własności dostarczanych towarów, dopóki należna cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości.

7) Gwarancja

7.1Jeśli przedmiot zakupu będzie wadliwy, obowiązują przepisy ustawowe.

7.2Odchylenie niniejszego pod względem towarów używanych: roszczenia dotyczące wad są wykluczone, jeżeli wada nastąpi dopiero rok po dostawie towaru. Wady występujące w ciągu jednego roku od dostarczenia towaru mogą być potwierdzone w okresie ograniczeń ustawowych.

Skrócenie okresu ograniczenia nie ma zastosowania,

 • dla produktu, który nie był używany, zgodnie ze zwykłym zastosowaniem, do budowy budowy i który był przyczyną wadliwości budynku,
 • roszczenia o szkody i zwrot kosztów przez klienta i
 • Jeśli sprzedawca nieuczciwie ukrył wadę.

7.3Klient jest proszony o powiadomienie wszelkich oczywistych szkód transportowych agentowi przekazującemu i odpowiednio poinformowanie sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie wpłynie to na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

8) Odkupienie kuponów kampanii

8.1Kupony, które są bezpłatnie wydawane przez sprzedawcę, za określony okres ważności w kontekście działań promocyjnych i których nie można kupić przez klienta (zwane dalej „kuponami kampanii”), można wymienić tylko w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w wskazanym okresie.

8.2Poszczególne produkty mogą być wykluczone z kampanii kuponów, jeśli takie ograniczenie wynika z warunków kuponu kampanii.

8.3Kupony kampanii można wymienić tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

8.4Tylko jeden kupon kampanii można wymienić na zamówienie.

8.5Wartość towarów powinna spełniać co najmniej kwotę kuponu kampanii. Sprzedawca nie zwróci pozostałych aktywów.

8.6Jeśli wartość kuponu kampanii nie wystarczy dla zamówienia, klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby zapłacić różnicę.

8.7Kredyt kuponów kampanii nie zostanie wymieniony w gotówce i nie podlega żadnym odsetkom.

8.8Kupon kampanii nie zostanie wymieniony, jeśli klient, w kontekście jego prawa do anulowania, zwraca towary płacone w pełni lub częściowo przez kupon kampanii.

8.9Kupony kampanii są przeznaczone tylko do użycia osoby wyznaczonej na kuponie. Przeniesienie kuponu kampanii do strony trzeciej jest niedozwolone. Sprzedawca jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do sprawdzenia uprawnienia odpowiedniego właściciela kuponu.

9) Odkupienie kuponów prezentowych

9.1Kupony, które można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (zwanego dalej „kuponami prezentowymi”) można wymienić tylko w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że w kuponie określono inaczej.

9.2Kupony prezentowe i pozostałe aktywa kuponów prezentowych mogą zostać wymienione do końca trzeciego roku po roku zakupu kuponu prezentowego. Pozostałe aktywa zostaną zakryte na koncie kuponów klienta.

9.3Kupony prezentowe można wymienić tylko przed zakończeniem procedury zamówienia. Późniejsze przesunięcie nie jest możliwe.

9.4Kupony prezentowe mogą być używane wyłącznie do zakupu towarów, a nie do zakupu innych kuponów prezentowych.

9.5Jeśli wartość kuponu prezentowego nie wystarczy dla zamówienia, klient może wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę, aby zapłacić różnicę.

9.6Kredyt kuponów prezentowych nie zostanie wymieniony w gotówce i nie podlega żadnym odsetkom.

9.7Kupon prezentowy można przenosić. Sprzedawca może renderować wydajność z rozładowywaniem odpowiedniego właściciela, który odkupia kupon prezentowy w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to, jeśli sprzedawca ma wiedzę lub rażąco zaniedbaną ignorancję niezdolności, niezdolności do prawnego lub brakującego prawa reprezentacji dotyczącej odpowiedniego właściciela.

10) obowiązujące prawo

10.1Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami zgodnie z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu towarów ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofywana przez obowiązkowe przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje zwykłe miejsce zamieszkania.

10.2Ponadto wybór prawa dotyczącego prawa do anulowania nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i którego wyłączny adres zamieszki i dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zakończenia umowy.

11) Alternatywne rozwiązywanie sporów

11.1Komisja UE podaje na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ta platforma będzie punktem wejścia do postanowień sporów sporów wynikających z umów sprzedaży online i usług zawartych między konsumentami i handlowcami.

11.2Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani przygotowany do uczestnictwa w procedurze rozliczenia sporu przed alternatywnym podmiotem rozwiązywania sporów.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj ekskluzywne korzyści i rabaty!

Nie martw się, nie będziemy Cię spamować, obiecujemy! :)